Поезија


Луча микрокозма

Додати у корпу

Цена: 1100 дин.

Ново, репрезентативно издање Његошеве Луче микрокозма садржи текст Луче и три есеја Пера Слијепчевића у ко­ји­ма је Ње­го­шев спев об­ја­шњен целовито и с јасним становиштем да је Лу­ча ве­ли­ко ...

Опширније...


Стаза

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

„...Сва догађања, све оно што ме окружује, стиже до мене у стиховима. Ја стихове не смишљам. Бележим само, на неки свој начин, поруке које долазе. Не успевам увек све да запишем. Нешто проструји, одлети неповратно. Можда ...

Опширније...


Последњи ђерам

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

Књи­га пе­са­ма По­след­њи ђе­рам је умно­го­ме и по­след­њи по­здрав јед­ном вре­ме­ну, јед­ном све­ту и јед­ном жи­во­ту ко­ји не­ста­је, ту пред на­шим по­гле­ди­ма. ...

Опширније...


Свих ових дана

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

„Ка­да је не­ко по про­фе­си­ји ле­кар, стра­стве­ни пут­ник и по осе­ћа­њу пе­сник, ка­кав је Алек­сан­дар Ми­ло­ше­вић, мно­ги пу­те­ви му се го­то­во спон­та­но отва­ра­ју. ...

Опширније...


У времена кругу

Додати у корпу

Цена: 450 дин.

Певајући о времена кругу, после равно годину дана пред читаоцима се појавила друга збирка песама Славка Зорића, У времена кругу. За разлику од претходне, у потпуности обојене снажним љубавним надахнућем, песникова ...

Опширније...


Равница та добра вила

Додати у корпу

Цена: 560 дин.

Сва­ка пе­сма Радивоја Прокопљевића ка­зу­је нам ка­ко се у Сре­му жи­ви и ка­ко се у њему жи­ве­ло. Сли­ке ко­је нам је пе­сник ре­чи­ма на­сли­као пу­не су ко­ло­ри­та, ми­ри­са, ...

Опширније...