Поезија


Поруке љубави краљице Итаке

Додати у корпу

Цена: 300 дин.

Јелица Роћеновић пише искрено и емотивно, надахнута лепотом живота, лепотом човека као узвишеном сликом универзума, мелодијом речи у свом изворном значењу и космичком музиком која извире из њеног песничког бића...   ...

Опширније...


Српски народ од свога постања у жижи је светског битисања

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

„Не­дељ­ко По­па­ра је сво­јим жи­вот­ним опре­де­ље­њем вој­ник, по обра­зо­ва­њу со­ци­о­лог, а по во­ка­ци­ји по­е­та. Ако то­ме до­да­мо да је и срп­ски гу­слар – ...

Опширније...


Док неба буде

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Својом првом песничком збирком Док неба буде, Славко Зорић се представио као озбиљна и формирана песничка појава. Наглашеним и изузетно сензуалним приступом љубавној тематици, обојеној јаком еротичном бојом, аутор ...

Опширније...


Небеска Скадарлија

Додати у корпу

Цена: 640 дин.

„У пе­снич­кој има­ги­на­ци­ји Угље­ше Рај­че­ви­ћа не­ма велтш­мер­ца и свет­ских бо­ем­ских те­ма и три­ле­ма не­го већ­ма не­ко­ли­ко ви­ње­та, тач­ни­је пор­тре­та ...

Опширније...


Тетоважа ума

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

Нај­но­ви­ја књи­га Ми­ли­це Јеф­ти­ми­је­вић Ли­лић Те­то­ва­жа ума је­ књи­га о љу­ба­ви, по­е­зи­ји, бли­жњи­ма и смр­ти. Ње­на пе­снич­ка ре­флек­си­ја је ...

Опширније...


Капије љубави

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

У збир­ци „Ка­пи­је љу­ба­ви“ пе­сник Ра­до­слав Ми­ло­ше­вић ни­же љу­бав­не мо­ти­ве из­ме­ђу ср­ца и ло­го­са, ис­ти­чу­ћи ле­по­те во­ље­ног би­ћа. Пе­сник ...

Опширније...