Поезија


Везмарово сећање

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Главни јунак једног од три циклуса песничке збирке Везмарово сећање је Мићо Везмар, који је преживео стравичан злочин у месту Шушњар у Другом светском рату.   Шушњар је треће по величини стратиште ...

Опширније...


Проповед

Додати у корпу

Цена: 300 дин.

Ка­да се пе­сник опре­де­ли за ова­ко екс­пли­ци­тан на­зив збир­ке, Про­по­вед, не­сум­њи­во је да у пр­ви план из­вла­чи мо­рал­ни сми­сао сво­га сло­ва, ве­ру у пре­о­бра­жа­ва­ју­ћу ...

Опширније...


Луча микрокозма

Додати у корпу

Цена: 1100 дин.

Ново, репрезентативно издање Његошеве Луче микрокозма садржи текст Луче и три есеја Пера Слијепчевића у ко­ји­ма је Ње­го­шев спев об­ја­шњен целовито и с јасним становиштем да је Лу­ча ве­ли­ко ...

Опширније...


Стаза

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

„...Сва догађања, све оно што ме окружује, стиже до мене у стиховима. Ја стихове не смишљам. Бележим само, на неки свој начин, поруке које долазе. Не успевам увек све да запишем. Нешто проструји, одлети неповратно. Можда ...

Опширније...


Последњи ђерам

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

Књи­га пе­са­ма По­след­њи ђе­рам је умно­го­ме и по­след­њи по­здрав јед­ном вре­ме­ну, јед­ном све­ту и јед­ном жи­во­ту ко­ји не­ста­је, ту пред на­шим по­гле­ди­ма. ...

Опширније...


Свих ових дана

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

„Ка­да је не­ко по про­фе­си­ји ле­кар, стра­стве­ни пут­ник и по осе­ћа­њу пе­сник, ка­кав је Алек­сан­дар Ми­ло­ше­вић, мно­ги пу­те­ви му се го­то­во спон­та­но отва­ра­ју. ...

Опширније...