Поезија


Клупко спаса

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

„И нова, трећа по реду песничка збирка Славка Зорића Клупко спаса исписана је у потреби да се огласи једно Ја које је годинама било загубљено и чинило нешто друго. Поезија се овде указује као лек и спас наспрам ...

Опширније...


Помени

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Док раз­ви­ја по­ет­ску фре­ску сво­је род­не Хер­це­го­ви­не, По­па­ра пе­ва о бу­на­ма и устан­ци­ма, стра­да­њи­ма и бо­је­ви­ма, успо­ни­ма и по­ср­ну­ћи­ма. Ис­пи­су­је ...

Опширније...


Радуј се

Додати у корпу

Цена: 600 дин.

Ова збирка песама садржи сегменте жи­во­та и раз­ми­шља­ња, при­се­ћа­ња ауто­ра на мла­дост и се­ћа­ња ко­ја не бле­де. Основ­на по­ру­ка је та да се тре­ба ра­до­ва­ти жи­во­ту, ...

Опширније...


Моћни штит

Додати у корпу

Цена: 400 дин.

Аутор на особен начин литерарно обликује призоре и удесе савременог света, сагледаног из овога времена и простора, али и са неких далеких меридијана. На песничкој укрштеници преплиће се стварно и имагинативно. Сам наслов, ...

Опширније...


Зрење

Додати у корпу

Цена: 600 дин.

По унутрашњем садржају, збирка поезије Зрење Биљане Радевић личног је и отвореног карактера, који подсећа на исповест. У њој се под танким покровом речи не крије толико расуђивање колико живо осећање љубави. Песникин ...

Опширније...


Завичајне бакве

Додати у корпу

Цена: 400 дин.

„Ове пе­сме бу­де нај­при­јат­ни­је емо­ци­је и ожи­вља­ва­ју дав­но за­бо­ра­вље­не сли­ке на­шег за­ви­ча­ја. Да нас не би се­та и ту­га из­је­ле к’о рђа што гвож­ђе ...

Опширније...