Монографијe


Родбинске везе Орловића, Мартиновића и Самарџића

Додати у корпу

Цена: 560 дин.

Пр­ви дeo књиге, Од Ор­ло­ви­ћа до Са­мар­џи­ћа, об­у­хва­та пет гла­ва, у ко­ји­ма се рас­по­ло­жи­вом гра­ђом до­ка­зу­је ка­ко се раз­ви­ја­ла по­ро­ди­ца која је ...

Опширније...


Календеровци

Додати у корпу

Цена: 1250 дин.

Као и у својој прет­ход­ној мо­но­гра­фи­ји Де­тла­к - село између двије ријеке, и у овој о Ка­лен­де­ров­ци­ма В. Но­вић има два раз­ли­чи­та при­сту­па ко­ји се ме­ђу­соб­но ...

Опширније...


Jevrejka Behara; sarajevska legenda

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

„Више од петнаест година, један писац покушава да уђе у траг изгубљеном портрету сарајевског сликара Романа Петровића и његовом, такође изгубљеном моделу – лепој јеврејској праљи са Бјелава, четврти у којој су ...

Опширније...


Колонија Сечањ; спомен-књига поводом 65 година колонизације

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

Место Сечањ у Банату населили су 1945. године колонисти из билећких села. Ратко Ш. Бабић доноси списак свих колониста (Алексићи, Антељи, Аћимовићи, Бабићи, Бајовићи, Вујовићи, Гаћиновићи, Драгићи, Лубуртићи, Милошевићи, Новаковићи, ...

Опширније...


Џиварска црквена општина

Додати у корпу

Цена: 1380 дин.

Обимна монографија о Џиварској православној црквеној општини која обухвата села на левој обали Требишњице у Требињском пољу (Алексина Међа, Бихови, Буговина, Веља Гора, Долови, Згоњево, Кремени До, Лапја, Лука, Покрајчићи, ...

Опширније...


Српска православна црква у Дубровнику

Додати у корпу

Цена: 820 дин.

Монографија о српској православној цр­кви у Ду­бров­ни­ку и о ње­ним кул­тур­ним и на­ци­о­нал­ним зна­че­њи­ма. У тек­сту је из­ло­жен исто­ри­јат по­ди­за­ња Саборног храма Св. ...

Опширније...