Књиге за децу


Нове песме за нове осмехе

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

„И та­ко, ре­кло би се у не­до­глед, сто пе­са­ма, хи­ља­де за­го­нет­ки, сто­ти­не ига­ра и сми­сло­ва. Ла­ка пе­снич­ка ком­би­на­то­ри­ка, има се ути­сак, не за­ста­је, ...

Опширније...


Сто песама за Максима

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Де­тињ­ство је без­бри­жно и нео­п­те­ре­ће­но оним што му­чи од­ра­сле љу­де. Али и де­ца има­ју сво­је бри­ге и гла­во­бо­ље. (Суочен са озбиљним проблемом, дечак у песми „Максимова ...

Опширније...


Прамен среће

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

„Пе­сме за де­цу ко­је пи­ше Ми­о­драг Ми­ки Јек­нић су ла­ке и ле­пе, је­зич­ки чи­сте, ве­дре и јед­но­став­не. Ма­што­ви­те, по­не­кад вр­ца­ве, лу­цид­не и ху­мор­не. ...

Опширније...


У свету маште и снова

Додати у корпу

Цена: 560 дин.

Мотиви садржани у овој збир­ци пе­са­ма су шко­ла, де­ца – уче­ни­ци ко­ји су оста­ви­ли тра­га у песникињом емо­тив­ном жи­во­ту, пти­це, осо­би­то пи­то­ме и ди­вље жи­во­ти­ње ...

Опширније...


Бајка о одрастању

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

Приче Тамаре Си­мић представљају истинско „отва­ра­ње ду­ше“. Не само због тога што ауторка говори у првом лицу, већ и зато што се она исповеда искре­но, бе­за­зле­но, опу­ште­но па и на­ив­но, ...

Опширније...


Бела крила

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

Песник описује доживљаје детета у породици и окружењу, па и промене у његовом интимном свету, прве љубавне заносе и симпатије. Улази у анатомију дечје душе, његових жеља и чежњи, усхита и разочарења. Враћањем дечаку себи, ...

Опширније...