Милош Обилић у народној поезији и легенди

Додати у корпу

Цена: 960 дин.

Едиција: Векови

ISBN: 978-86-7396-486-7

Димензије: 16,5x23 cm, 151 стр.

Повез: тврди повез, фотографије

Цена: 960

приредио: Стево Ћосовић

 

Књи­га „Ми­лош Оби­лић у на­род­ној по­е­зи­ји и ле­ген­ди“, садржи че­тр­де­сет текстуалних прилога – на­род­них пе­са­ма, пре­да­ња и исто­риј­ских све­до­че­ња о овој ве­ли­чан­стве­ној лич­но­сти срп­ске исто­ри­је и ле­ген­де. У спо­мен на пле­ме­ни­ту хра­брост и ју­на­штво Ми­ло­ша Оби­ли­ћа. У књи­зи је об­ја­вље­но и три­де­се­так илу­стра­ци­ја ис­так­ну­тих срп­ских сли­ка­ра.

 

Преузмите садржај

 

„Књига о витешкој личности Милоша Обилића“, „Политика“, 21. 1. 2015.