Колонија Сечањ; спомен-књига поводом 65 година колонизације

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

Аутор: Ратко Ш. Бабић

Едиција: Документи

ISBN: 978-86-7396-247-4

Димензије: 16.5x23,5cm, 156 стр.

Повез: броширано, фотографије

Година: 2010.

Цена: 720

Место Сечањ у Банату населили су 1945. године колонисти из билећких села. Ратко Ш. Бабић доноси списак свих колониста (Алексићи, Антељи, Аћимовићи, Бабићи, Бајовићи, Вујовићи, Гаћиновићи, Драгићи, Лубуртићи, Милошевићи, Новаковићи, Папићи, Радовановићи, Савовићи, Самарџићи, Шакотићи, Шешлије, и др) и даје детаљне записе о херцеговачким селима из којих су колонисти досељени. Сам аутор о књизи каже:

 

„Сеп­тем­бра 2010. го­ди­не на­вр­ши­ће се 65 го­ди­на од ка­ко су на­ши ро­ди­те­љи од­лу­чи­ли да на­пу­сте крај сво­јих пре­да­ка и са не­што ства­ри, до­ђу са сво­јом ђе­цом у Ба­нат – Се­чањ.

 

Ова спо­мен-књи­га по­све­ће­на је њи­ма и њи­хо­вој од­луч­но­сти, да про­ми­је­не све, да сво­ја бр­да и чи­сти зрак за­ми­је­не не­пре­глед­ном рав­ни­цом и ви­хо­ри­ма пра­ши­не.

 

Из­но­ше­њем ар­хив­ске гра­ђе на свје­тлост да­на: име­на и пре­зи­ме­на но­си­ла­ца ко­ло­ни­за­ци­је, бро­ја чла­но­ва до­ма­ћин­ства и мје­ста ода­кле су до­шли, же­ља је ауто­ра – ру­ко­во­ди­о­ца про­јекта.“

 

Прочитајте одломак из књиге