У лепој домовини Лужичких Срба

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

Аутор: Мићо Цвијетић

Едиција: Путописи

ISBN: 978-86-7396-222-1

Димензије: 14,5х21 cm, 238 стр.

Повез: броширано, илустр.

Цена: 860

Књи­га у ко­јој аутор пре­пли­ће пу­то­пи­сне им­пре­си­је са из­ла­га­њем исто­риј­ских чи­ње­ни­ца о Лу­жич­ким Ср­би­ма и опи­су­је про­шлост и са­вре­ме­ност Лу­жич­ких Ср­ба, по­ли­тич­ке при­ли­ке, иден­ти­тет, тра­ди­ци­ју. Пред­ста­вље­ни су и нај­и­стак­ну­ти­ји пред­став­ни­ци лу­жич­ко­срп­ског књи­жев­ног, на­уч­ног и кул­тур­ног жи­во­та и кул­тур­не ин­сти­ту­ци­је Лу­жич­ких Ср­ба.

 

Прочитајте одломак из књиге