На трагу манастира Детлак

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Аутор: Станиша Тутњевић

Едиција: Баштина

ISBN: 978-86-7396-163-7

Димензије: 14х20,5 cm, 128 стр.

Повез: тврди повез, илустр.

Година: 2008.

Цена: 500

Пр­ве на­зна­ке о мо­гу­ћем по­сто­ја­њу ма­на­сти­ра у Де­тла­ку из­ме­ђу Дер­вен­те и Пр­ња­во­ра у се­вер­ној Бо­сни сре­ћу се у јед­ној сту­ди­ји Ила­ри­о­на Ру­вар­ца о Да­бробо­сан­ској епи­ско­пи­ји и  срп­ским ма­на­сти­ри­ма у Бо­сни ко­ја је об­ја­вље­на 1878. По­ла­зе­ћи од то­г за­пи­са, проф. Станиша Тут­ње­вић оба­вио је обим­на ис­тра­жи­ва­ња на те­ре­ну и те­мељ­но осве­тлио све прет­по­став­ке по­сто­ја­ња ма­на­сти­ра Де­тлак. Исто­вре­ме­но је иден­ти­фи­ко­ва­но и ме­сто на ко­ме се, по све­му су­де­ћи, манастир налазио. На тај на­чин овом књи­гом ство­ре­не су све прет­по­став­ке за кон­крет­на ар­хе­о­ло­шка ис­ко­па­ва­ња на осно­ву ко­јих би се до­шло до ко­нач­не спо­зна­је о ма­на­сти­ру Де­тлак.