Јадранка Сучевић


Ја­дран­ка Су­че­вић ро­ђе­на је у 1961. го­ди­не у Ин­ђи­ји, где је за­вр­ши­ла основ­ну и сред­њу шко­лу. Сту­ди­ра­ла је на Фа­кул­те­ту драм­ских умет­но­сти и на Бо­го­слов­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду. Ба­ви се фо­то­гра­фи­јом и спор­том. Пи­ше про­зу и по­е­зи­ју.

 

Ро­ман По­та­па­ње ве­тра Ја­дран­ке Су­че­вић је тре­ћи део три­ло­ги­је „Сен­тан­дреј­ски го­луб”. Пр­ва два де­ла три­ло­ги­је су из­и­шла из штам­пе: Сентандрејски голуб, Сремски Карловци 2006; Четврта стаза, Горњи Милановац 2008.


Књиге: