Ратко Ш. Бабић


Ратко Ш. Бабић ро­ђен је у се­лу Тр­но­ви­ца, зад­ња по­шта Пла­на – Хер­це­го­ви­на, 5. апри­ла 1939. (1940) го­ди­не, од мај­ке Да­ни­це (1914–1982), ро­ђе­не Свор­цан и оца Шће­па­на (1907–1977). Нижу гимназију за­вр­шио у Сеч­њу, Еко­ном­ску шко­лу у Зре­ња­ни­ну, Еко­ном­ски фа­кул­тет и по­сле­ди­плом­ске сту­ди­је (ни­је бра­нио ма­ги­стар­ски рад) у Бе­о­гра­ду. За­вр­шио је Шко­лу пе­ша­диј­ских ре­зер­вних офи­ци­ра (18. кла­са) у Би­ле­ћи и Ку­ма­но­ву – имао чин ре­зер­вног ка­пе­та­на 1. кла­се у ЈНА. Био члан Са­ве­за ко­му­ни­ста Ју­го­сла­ви­је од 21. ја­ну­а­ра 1957. до рас­фор­ми­ра­ња.

 

Рад­ни век по­чео је у По­слов­ном са­ве­зу земљорадничких за­дру­га у Пан­че­ву, као мла­ђи ко­мер­ци­јал­ни ре­фе­рент; а по­том као се­кре­тар П.П.З. „27. ју­ли” у Сеч­њу 1959/60. У Ма­шин­ском-елек­тротех­нич­ком школ­ском цен­тру у Зре­ња­ни­ну, про­вео је де­сет го­ди­на као: струч­ни учи­тељ, на­став­ник, про­фе­сор. Предавао је Пред­вој­нич­ку обу­ку, По­ли­тич­ку еко­но­ми­ју, Ор­га­ни­за­ци­ју пред­у­зе­ћа и про­из­вод­ње.

 

Два­де­сет осам го­ди­на про­вео је у при­вре­ди као ру­ко­во­ди­лац и ино­ко­сни по­сло­вод­ни ор­ган:

– Фа­бри­ка ко­тло­ва и ра­ди­ја­то­ра „Ра­ди­ја­тор” Зре­ња­нин (ди­рек­тор ко­мер­ци­јал­ног сек­то­ра);

– У Мон­та­жно-про­јек­тној про­из­вод­ној ор­га­ни­за­ци­ји „Јан­ко Ли­сјак”, Бе­о­град (по­моћ­ник ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра и ди­рек­тор Рад­не за­јед­ни­це за­јед­нич­ких струч­них по­сло­ва);

– У рад­ној ор­га­ни­за­ци­ји „Та­ко­во” Бе­о­град (ди­рек­тор);

– У тр­го­вин­ском пред­у­зе­ћу „Зве­зда­ра” Бе­о­град (ди­ре­ктор Рад­не за­јед­ни­це струч­них по­сло­ва),

– Се­дам го­ди­на  ра­дио у СССР-у / Ру­си­ји – на про­јек­ти­ма у Ки­ри­ши­ју, Ле­њин­гра­ду, Мо­скви, Тју­ме­ну, Сур­гу­ту – ди­рек­тор по­слов­не је­ди­ни­це „Јан­ко Ли­сјак” – као ко­о­перанти „Ин­тер­ек­спор­та” Бе­о­град – Мо­сква.

 

Жи­ви у Бе­о­гра­ду.


Књиге: