Божидар Станар


Бо­жи­дар Ста­нар ро­ђен је 1935. го­ди­не у Ву­че­ти­ћи­ма код Го­ра­жда. Основ­ну шко­лу за­вр­шио је у Чај­ни­чу, ни­жу ре­ал­ну гим­на­зи­ју у Ро­га­ти­ци, а гим­на­зи­ју у Го­ра­жду. Ди­пло­ми­рао је на Еко­ном­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, 1962. го­ди­не. Жи­вeо је у око­ли­ни Го­ра­жда и у Го­ра­жду, у око­ли­ни Чај­ни­ча у из­бе­гли­штву од 1941 до 1948, у Ро­га­ти­ци у три на­вра­та – тре­ћи пут у из­бе­гли­штву из Са­ра­је­ва, у Бе­о­гра­ду и Са­ра­је­ву. Са­да жи­ви у Ро­га­ти­ци.

 

Об­ја­вио је књи­ге пе­са­ма:

У сре­та­ње жи­во­ту (Бе­о­град 1996), За­пад­но од ма­ти­це (Бе­о­град 1997), На рас­пу­ћу (Бе­о­град 1998), Др­жи се  ма­ли (Бе­о­град 1998), У сми­рај да­на (Бе­о­град 1999), Сма­рагд Би­бли­је (Бе­о­град 2005), Гла­си­нач­ке оме­ђи­не (Бе­о­град 2007), Со­не­ти (Со­ко­лац 2007), Коњ ли­је­пе Ци­ган­ке (По­же­га, 2009), Одсјај душе (Београд, 2010).

 

Об­ја­вио је, та­ко­ђе, књи­гу ша­љи­ве про­зе Ве­шо с Ро­ма­ни­је (Бе­о­град 2006), ро­ман  Сно­ви и  ја­ва Ву­ко­бра­та Ка­та­не (По­же­га 2008 ) и књи­гу при­по­ве­да­ка Мла­де­жи бо­је ку­пи­не (Бе­о­град 2009).         

 

Пoе­зи­ја Бо­жи­да­ра Ста­на­ра за­сту­пље­на је у пе­снич­ким збор­ни­ци­ма: Бо­је ду­ге (Ис­точ­но Са­ра­је­во 2005), Брод но­стал­ги­је (КОЦ Чу­ка­ри­ца, Бе­о­град 2004), Бе­сје­да под Три­ши­ним ора­хом (Ба­ња­лу­ка 2004) и Као би­сер­на шкољ­ка (По­же­га 2005).


Књиге: