Јован Шевић


Јо­ван Ше­вић ро­ђен је 1928. го­ди­не у Ве­ли­кој Жу­ље­ви­ци, оп­шти­на Но­ви Град, Ре­пу­бли­ка Срп­ска. Ди­пло­ми­рао је исто­ри­ју књи­жев­но­сти на­ро­да Ју­го­сла­ви­је на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ско­пљу. Ви­ше од три­де­сет го­ди­на про­вео је у Са­ра­је­ву на ра­зним про­свет­ним, по­ли­тич­ким и управ­ним по­сло­ви­ма. Об­ја­вио је књи­ге при­по­ве­да­ка: Над Ми­љац­ком Зви­је­зда Б (Бе­о­град, 1998), При­че о љу­ба­ви и мр­жњи (Бе­о­град, 2000), Шта је при­је би­ло (Бе­о­град, 2002) и роман Пастирево (Београд, 2010). Са­ра­ђи­вао је у бо­сан­ско-хер­це­го­вач­ким но­ви­на­ма и ча­со­пи­си­ма. Од 1993. го­ди­не жи­ви у Бе­о­гра­ду.


Књиге: