Радисав Машић


Ра­ди­сав Ма­шић ро­ђен је 1950. го­ди­не у Ора­хо­ву, оп­шти­на Фо­ча. По обра­зо­ва­њу је про­фе­сор књи­жев­но­сти и срп­ско­хр­ват­ског је­зи­ка. Но­ви­нар и пу­бли­ци­ста. Био је уред­ник ви­ше ин­фор­ма­тив­них гла­си­ла.

 

Об­ја­вио књи­ге до­ку­мен­тар­не пу­то­пи­сне про­зе Ми­хољ­дан у Ста­рој Хер­це­го­ви­ни (Бе­о­град 2002), Зна­ме­ња Ста­ре Хер­це­го­ви­не (Бе­о­град 2009) и збирку прича Капетанова сабља (Београд 2012). Ко­а­у­тор је ви­ше мо­но­граф­ских књи­га.

 

До­бит­ник је не­ко­ли­ко књи­жев­них на­гра­да за крат­ке при­че.

 

Жи­ви и ра­ди у Фо­чи, Ре­пу­бли­ка Срп­ска.


Књиге: