Вера Тутњевић


Ве­ра Тут­ње­вић ро­ђе­на је 1945. у се­лу По­сав­ски Под­гај­ци код Жу­па­ње у Сла­во­ни­ји. По за­вр­шет­ку основ­не шко­ле у Брч­ком, похађа Учи­тељ­ску шко­лу у Оси­је­ку, ода­кле  прелази у Учи­тељ­ску шко­лу у Ту­зли ко­ју је за­вр­ши­ла 1964. го­ди­не. Дипломирала је на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­тету у Са­ра­је­ву (гру­па Исто­ри­ја ју­го­сло­вен­ских књи­жев­но­сти и срп­ско­хр­ват­ски је­зик) 1969. го­ди­не.

 

У мла­до­сти пи­са­ла по­е­зи­ју и књи­жев­не огле­де. Об­ја­вљи­ва­ла је у сту­дент­ском ли­сту На­ши да­ни (Са­ра­је­во) и омла­дин­ском гла­си­лу Мла­дост (Бе­о­град). Два пу­та је до­би­ла Ко­чи­ће­ву на­гра­ду Дру­штва на­став­ни­ка срп­ско­хр­ват­ског је­зи­ка БиХ. Као про­фе­сор пре­да­ва­ла у Ме­ди­цин­ској шко­ли у Са­ра­је­ву и би­ла ду­го­го­ди­шњи по­моћ­ник ди­рек­то­ра и ди­рек­тор Школ­ског здрав­стве­ног цен­тра у Са­ра­је­ву.

 

По из­ла­ску из Са­ра­је­ва и до­ла­ску у Бе­о­град, где се спо­ји­ла с по­ро­ди­цом, од 1995. до пен­зи­о­ни­са­ња 2000. го­ди­не, ра­ди­ла у Основ­ној шко­ли „Ца­на Мар­ја­но­вић” Ра­ља код Бе­о­гра­да. Ве­ра Тут­ње­вић живи у Београду.


Књиге: