Шћепан Алексић


Шће­пан Алек­сић ро­ђен је 5. 9. 1952. го­ди­не у Бог­да­ши­ћи­ма код Би­ле­ће. У Би­ле­ћи за­вр­шио основ­ну шко­лу и гим­на­зи­ју, а сту­диј жур­на­ли­сти­ке на Фа­кул­те­ту по­ли­тич­ких на­у­ка у Са­ра­је­ву 1976. го­ди­не.

 

Био је ду­го­го­ди­шњи но­ви­нар аген­ци­је Тан­југ Бе­о­град, а од ок­то­бра 2008. го­ди­не ди­рек­тор је На­род­не би­бли­о­те­ке „Вла­ди­мир Га­ћи­но­вић“ у Би­ле­ћи, где и жи­ви. До­бит­ник је ви­ше на­гра­да за при­по­вет­ку и крат­ку при­чу.

 

Об­ја­вио књи­ге при­по­ве­да­ка:

На­бој (Ник­шић 1988),

Ра­чва­сти је­зик (Бе­о­град 1993),

Име и пре­зи­ме (Под­го­ри­ца 2000, Би­ле­ћа 2005),

Тур­ски друм (Бе­о­град 2009),

Папирна марамица (Београд 2011),

Прст попријеко од срца (Београд 2012).

 

При­ре­дио за штам­пу књи­гу Хер­це­го­вач­ки хај­дук Стан­ко Со­чи­ви­ца (Бе­о­град 2010).

 

Члан је Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске.


Књиге: