Милена Дрпа


Ми­ле­на Др­па ро­ђе­на је 1950. го­ди­не у Гор­њој Сла­ти­ни код Шам­ца. Пи­са­њем се ба­ви од основ­не шко­ле. Ка­сни­је, у то­ку свог рад­ног ви­је­ка у про­свје­ти, све го­ди­не, уз уче­ње ђа­ка срп­ском је­зи­ку и књи­жев­но­сти, по­све­ћи­ва­ла је и ра­ду са мла­дим пје­сни­ци­ма. Пише по­е­зи­ју, по­е­зи­ју за дје­цу, при­по­ви­јет­ке, ха­и­ку по­е­зи­ју и крат­ке при­че. Об­ја­ви­ла је шест књи­га и при­ре­ди­ла три књи­ге.

 

Објављене књиге:

Молитве из сјенке (2001) – пјесме

Приче о истинама (2006) – приповијетке

Разасута по тишинама (2009) – пјесме

Шашаве љубави (2013) – пјесме за дјецу

Јутро на крају свијета (2015) – хаику пјесме

Бијела лица несаница (2016) – пјесме

На ручку са животом (2019) – пјесме

 

Милена Дрпа је члан Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је. Живи у Модричи.


Књиге: