Ранко Чолаковић


Ранко Чолаковић рођен је 1951. године у селу Медојевићи, општина Соколац, Република Српска.

 

Објавио песничке књиге:

Ослушкивачи,  Сарајево, 1975;

Поновљено лице, Сарајево, 1979;

Продужени боравак, Сарајево, 1981;

Сезонске елегије, Сарајево, 1986;

Ако ћемо заоправе (поезија за децу), Сарајево, 1987;

Јеси ли жив живи песниче, Сремски Крловци, 2016.

 

До­бит­ник је пе­снич­ких на­гра­да: Сло­во Гор­чи­на, Сто­лац, 1974; Тре­бињ­ских ве­че­ри по­е­зи­је, 1975; На­гра­де ИП „Свје­тлост“ Са­ра­је­во за пр­ву књи­гу, 1975; На­гра­де Домa кул­ту­ре Ту­зла (за књи­гу по­е­зи­ју на­ме­ње­ну де­ци), 1988; На­гра­де „Стра­жи­ло­во“, Срем­ски Кар­лов­ци 2016.

 

Ди­пло­ми­рао на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Са­ра­је­ву, гру­па Оп­шта књи­жев­ност и би­бли­о­те­кар­ство. У Са­ра­је­ву био управ­ник до­ма кул­ту­ре, књи­жничар и би­бли­о­те­кар, по­сло­во­ђа књи­жа­ре. До 1992. го­ди­не живео у Са­ра­је­ву, затим у Под­го­ри­ци и Ва­ље­ву. У Под­го­ри­ци, Ул­ци­њу и Ва­ље­ву 17 го­ди­на био улич­ни про­да­вац књи­га. Тренутно живи у Крушедол Селу.


Књиге: