Милорад П. Радусиновић


Ми­ло­рад П. Ра­ду­си­но­вић ро­ђен је 1943. го­ди­не у Бу­ро­њи­ма код Под­го­ри­це. Основ­ну шко­лу и гим­на­зи­ју учио је у Мо­ста­ру, где је сту­ди­рао и ди­пло­ми­рао на Ви­шој пе­да­го­шкој шко­ли (1963). Ди­пло­ми­рао је на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду 1966. го­ди­не. Ра­дио је у сред­њим шко­ла­ма у Мо­ста­ру (1967–1972), Чач­ку (1972–1975), Ко­ва­чи­ци (1975–1980), а од 1980. у Бе­о­гра­ду. Од 1992. го­ди­не запослен је у Пр­вој бе­о­град­ској гим­на­зи­ји. Ма­ги­стар­ски рад Цр­на Го­ра и Ру­си­ја у ври­је­ме анек­си­о­не кри­зе 1908–1909, од­бра­нио је на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду (1980), а док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју Ру­ско јав­но мње­ње пре­ма Цр­ној Го­ри Пе­тра I и Пе­тра II Пе­тро­ви­ћа Ње­го­ша 1784–1851, на истом фа­кул­те­ту 1986. го­ди­не.

 

М. Радусиновић је написао велики број приказа и научних расправа. Посебна област његовог интересовања су теме из балканске историје XVIII и XIX века везане за тзв. Источно питање, као и време анексионе кризе.

 

Осим историографијом, Радусиновић се бави и књижевним радом. Објавио је више песничких и других белетристичких књига.


Књиге: