Жика Качаревић


Жи­во­слав Жи­ка Ка­ча­ре­вић (1950–2019) ро­ђен је на Тре­шњи (се­ло Ри­пањ), под­но Ава­ле. Основ­ну шко­лу за­вр­шио је у Рип­њу, а сред­њу шко­лу и Елек­тро­тех­нич­ки  фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду. Ра­дио је као про­јек­тант елек­тро­е­нер­гет­ских ин­ста­ла­ци­ја. Пр­ве пе­снич­ке ко­ра­ке на­пра­вио је у мла­до­сти, а на­кон ду­же па­у­зе по­но­во се вра­тио по­е­зи­ји. Об­ја­вио пе­снич­ке књи­ге: Ми­рис ду­ња (2016), На­до­шла ћу­та­ња (2017), Кад бих имао кри­ла (2017), Слике и сећања (2018). Жи­ви у Бе­о­гра­ду.


Књиге: