Вера Басор


Ве­ра Ба­сор ро­ђе­на је 1974. го­ди­не  у Тре­би­њу. Пи­ше по­е­зи­ју и крат­ке при­че. Об­ја­ви­ла књи­гу по­е­зи­је Лу­та­ју­ћи ми­ри­си (2000). За­сту­пље­на је у пе­снич­кој ан­то­ло­ги­ји Хер­це­го­вач­ки ви­је­нац (2015). Рад­ну ка­ри­је­ру по­че­ла у Те­ле­ко­му Тре­би­ње (1997) и упо­ре­до сту­ди­ра­ла Ин­ду­стриј­ско ин­же­њер­ство и ме­наџ­мент. Мај­ка Сан­дре и Да­ли­бо­ра. Живи и ради у Београду. 


Књиге: