Сања Дачић


Са­ња Да­чић ро­ђе­на је 1974. го­ди­не у Гра­дач­цу, у Бо­сни. Основ­ну и сред­њу шко­лу за­вр­ши­ла у Љи­гу, а сту­ди­је срп­ске књи­жев­но­сти на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

 

Пр­ву, мла­да­лач­ку збир­ку пе­са­ма об­ја­ви­ла је 1994. го­ди­не под на­зи­вом „Пи­та­ња смр­ти и пи­та­ња веч­но­сти”. У књи­жев­ни жи­вот се вра­ћа по­сле ду­же па­у­зе, ни­зом есе­ја и при­ка­за об­ја­вље­них у књи­жев­ним ча­со­пи­си­ма и уче­шћем на про­мо­ци­ја­ма књи­га срп­ских пи­са­ца. Ба­ви се пи­са­њем по­е­зи­је и про­зе, пре­во­ђе­њем и пу­бли­ци­сти­ком.

 

Би­ла је уред­ник ча­со­пи­са „Умет­нич­ки хо­ри­зонт”, а тек­сто­ве об­ја­вљу­је и у „Књи­жев­ним но­ви­на­ма”. Пре­во­ди са ру­ског и ен­гле­ског је­зи­ка. Са­рад­ник је „Зе­ле­них но­ви­на” и дру­гих елек­трон­ских ча­со­пи­са и пор­та­ла. Ра­ди као на­став­ник срп­ског и ен­гле­ског је­зи­ка у основ­ним шко­ла­ма. Жи­ви у Ме­ља­ку, мај­ка је дво­је де­це.


Књиге: