Бојан Илић


Бо­јан Илић ро­ђен је у Бе­о­гра­ду 1975. го­ди­не. Завршио Факултет спорта и физичког васпитања у Београду. Сво­је­вре­ме­но ре­презента­ти­вац, да­нас је атлетски тренер при Атлетском савезу Србије.


Књиге: