Огњен Томић


Ог­њен То­мић ро­ђен је у Брч­ком 1991. го­ди­не. Ап­сол­вент на Еко­ном­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Ис­точ­ном Са­ра­је­ву. Об­ја­вио књи­гу при­по­ве­да­ка „Апо­ло­нов ја­ук“ (2015) и роман „Ловац“ (2016). Жи­ви у Брч­ком и Аустралији.


Књиге: