Пламенка Ђого Вулић


Пла­мен­ка Ђо­го Ву­лић, про­фе­сор срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти. Ро­ђе­на у Мо­ста­ру. Жи­ви и ра­ди у Бе­о­гра­ду. Књи­жев­не при­ло­ге об­ја­вљи­ва­ла у мно­гим ли­сто­ви­маи ча­со­пи­си­ма.Ви­ше го­ди­на ба­ви­ла се уре­ђи­вач­ким ра­дом у ча­со­пи­су Пла­ми­чак. Збир­ку пе­са­ма Огр­ли­ца од се­ћа­ња об­ја­ви­ла је у из­да­њу Ар­хи­е­пи­ско­пи­је бе­о­град­ско-кар­ло­вач­ке Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве, 2014. На књижевним конкурсима добила више награда. По­ред по­е­зи­је и про­зe пи­ше и књи­жев­ну кри­ти­ку.


Књиге: