Аћим Тодоровић


Аћим То­до­ро­вић ро­ђен је 1965. године у се­лу Же­ра­ви­це, оп­шти­на Хан Пи­је­сак. Сред­њу дрв­но-тех­нич­ку шко­лу за­вр­шио у Хан Пи­је­ску, а ди­пло­ми­рао на Фа­кул­те­ту за по­слов­но ин­ду­стриј­ски ме­наџ­мент у Бе­о­гра­ду. Члан је Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је. Пи­ше про­зу и по­е­зи­ју. Ра­до­ве је об­ја­вљи­вао у мно­гим но­ви­на­ма, ча­со­пи­си­ма и збор­ни­ци­ма.

 

Об­ја­вио књи­ге:

За­мах над жи­во­том (2005), по­е­зи­ја,

Љу­ди ву­чи­је кр­ви (2009), ро­ман,

На мно­га­ја ље­та (2013), по­е­зи­ја,

Ро­до­слов брат­ства То­до­ро­ви­ћа из Же­ра­ви­ца (2014), мо­но­гра­фи­ја,

Јаук гробне тишине (2016), роман.

 

При­ре­дио ви­ше ко­а­у­тор­ских књи­га и збор­ни­ка. До­бит­ник ве­ли­ког бро­ја при­зна­ња и на­гра­да за рад и књи­жев­но ства­ра­ла­штво у Ре­пу­бли­ци Срп­ској, Ср­би­ји и Сло­ве­ни­ји. Ви­ше пу­та по­хва­љи­ван и на­гра­ђи­ван за по­е­зи­ју на кон­кур­си­ма. До­бит­ник ви­ше по­ве­ља и при­зна­ња за књи­жев­но ства­ра­ла­штво:

 

По­ве­ља Књи­жев­ног клу­ба „Лу­ча“, Вла­се­ни­ца 2013. го­ди­не. До­бит­ник Пла­ке­те оп­шти­не Вла­се­ни­ца за ства­ра­ла­штво у обла­сти кул­ту­ре за 2013. го­ди­ну. Добитник пр­ве на­гра­де на ма­ни­фе­ста­ци­ји „Сте­ри­ји­ним ста­за­ма“ у Бе­о­гра­ду 2013. го­ди­не. По­ве­ља Клу­ба пи­са­ца „Са­во­ва­ње“ из Шамца 2014. го­ди­не. По­бед­ник на „Пе­снич­кој по­зор­ни­ци“ Књи­жев­ног клу­ба „Ду­шан Ма­тић у Ћу­при­ји у ју­лу 2014. го­ди­не. До­бит­ник по­ве­ље и по­бед­ник кон­кур­са Књи­жев­ног клу­ба „Ви­хор“ из Дер­вен­те за 2014. го­ди­ну. До­бит­ник По­хва­ле за ду­хов­ну по­е­зи­ју у Ра­ко­ви­ци код Бе­о­гра­да 2014. го­ди­не. До­бит­ник по­ве­ље и ор­де­на вој­во­да Жи­во­јин Ми­шић за не­го­ва­ње и чу­ва­ње тра­ди­ци­ја осло­бо­ди­лач­ких ра­то­ва у Ср­би­ји 2014. го­ди­не. По­бед­ник на кон­кур­су Књи­жев­ног клу­ба „Јо­ван Ду­чић“ из До­бо­ја и до­бит­ник Ду­чи­ће­ве ли­ре на те­му „Срп­ске гол­го­те два­де­се­тог ви­је­ка“ 2014. го­ди­не. До­бит­ник пр­ве на­гра­де за нај­леп­шу љу­бав­ну пе­сму со­нет у со­не­ту на кон­кур­су „Сје­ћа­ње на љу­бав“ у Мр­ко­њић Гра­ду 2015. го­ди­не. До­бит­ник по­ве­ље и умет­нич­ке сли­ке на кон­кур­су „Сво­ме ро­ду од Ко­со­ва до да­нас“ Пр­ња­вор 2015. го­ди­не. По­бед­ник фе­сти­ва­ла ро­до­љу­би­ве по­е­зи­је у Су­бо­ти­ци за пе­сни­ке из ино­стран­ства 2015. До­бит­ник пла­ке­те оп­шти­не Вла­се­ни­ца за успе­шан раз­вој кул­ту­ре и књи­жев­но­сти и во­ђе­ње Књи­жев­ног клу­ба „Лу­ча“ у 2015. го­ди­ни. По­бед­ник кон­кур­са по­е­зи­је „Мо­рав­ске тај­не“ На­род­не би­бли­о­те­ке „Ду­шан Ма­тић“ у Ћу­при­ји 2015. го­ди­не. До­бит­ник спе­ци­јал­не на­гра­де „Ми­лу­тин Ми­ја­и­ло­вић“ сли­ке и по­ве­ље за 2015. го­ди­ну у Гор­њем Ми­ла­нов­цу. До­бит­ник Ду­чи­ће­ве по­хва­ле Књи­жев­ног клу­ба „Јо­ван Ду­чић“ из Би­је­љи­не 2015. го­ди­не. До­бит­ник по­ве­ље „Срп­ска ку­ћа“ из По­жа­рев­ца 2015. го­ди­не. До­бит­ник Од­лич­ја злат­ног и нов­ча­не на­гра­де на „Ме­мо­ри­јал Дра­гу­ти­ну Ку­је­ви­ћу и пе­тров­ских та­ла­ца“ у Ка­ме­ни­ци 2015. го­ди­не.      

                                                     

Пред­сед­ник је ре­ги­о­нал­ног Књи­жев­ног клу­ба „Лу­ча“ са се­ди­штем у Вла­се­ни­ци и осни­вач дво­днев­них ме­ђу­на­род­них „Пе­тров­дан­ских књи­жев­них су­сре­та“ у Вла­се­ни­ци.

 

Жи­ви и ра­ди у Вла­се­ни­ци, Ре­пу­бли­ка Срп­ска.


Књиге: