Љиљана Лукић


Љи­ља­на (Ри­сте) Лу­кић за­вр­ши­ла основ­ну шко­лу и гим­на­зи­ју у Би­је­љи­ни, а Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет, на ко­ме је и ма­ги­стри­ра­ла, у Бе­о­гра­ду. Ра­ди­ла као про­фе­сор у Гим­на­зи­ји у Би­је­љи­ни и као ру­ко­во­ди­лац би­бли­о­теч­ке и кул­тур­но­о­бра­зов­не де­лат­но­сти у На­род­ној би­бли­о­те­ци „Фи­лип Ви­шњић“ у Би­је­љи­ни. Са­ра­ђу­је у ве­ли­ком бро­ју ча­со­пи­са и ли­сто­ва, у ко­ји­ма је об­ја­ви­ла око три сто­ти­не и пе­де­сет би­бли­о­граф­ских је­ди­ни­ца.

 

Објавила књиге:

Маг­но­ли­ја на дла­ну (при­че), 1997;

Из књи­жев­ног са­зве­жђа (есе­ји и кри­ти­ке),1998;

Пла­во је бо­ја не­ба (пе­сме), 1999;

Јед­но­га да­на пре се­дам да­на (при­че за де­цу) 2000;

Бал­кон за ма­шта­ње (при­че), 2002;

Тра­га­ње за сми­слом (кри­ти­ке), 2004;

Кљу­чар чуд­не ље­по­те Јо­ван Ду­чић (књи­жев­но-­и­сто­риј­ска сту­ди­ја), 2008;

При­че о ме­две­ди­ћи­ма (при­че за де­цу), 2009;

Приредила књигу Јо­ван Ду­чић – Ра­ни ра­до­ви I (1886–1896), 2010;

Је­ле­на Зла­то­но­со­вић (ро­ман), 2011 (друго из­да­ње 2013);

Звијезда падалица (роман), 2015;

Доктор Николо (роман), 2015;

У трагању за оцем (роман), 2016;

У небо загледан (роман), 2017.

 

 

Љи­ља­на Лу­кић је за­сту­пље­на у ви­ше књи­жев­них збор­ни­ка и ан­то­ло­ги­ја. Члан је Удружења књижевника Републике Српске и Удружења књижевника Србије. Жи­ви у Би­је­љи­ни.


Књиге: