Љиљана Лукић


Љи­ља­на (Ри­сте) Лу­кић за­вр­ши­ла је основ­но и сред­њо­школ­ско шко­ло­ва­ње у Би­је­љи­ни, а Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет, на ко­ме је и ма­ги­стри­ра­ла, у Бе­о­гра­ду. Ра­ди­ла је као про­фе­сор у Гим­на­зи­ји и као ру­ко­во­ди­лац у На­род­ној би­бли­о­те­ци „Фи­лип Ви­шњић“ у Би­је­љи­ни. Са­ра­ђу­је у ве­ли­ком бро­ју ча­со­пи­са и ли­сто­ва (пре­ко три сто­ти­не и пе­де­сет би­бли­о­граф­ских је­ди­ни­ца).

 

Као књи­жев­ник и књи­жев­ни кри­ти­чар об­ја­ви­ла је сле­де­ћа де­ла: Маг­но­ли­ја на дла­ну – збир­ка при­ча (1997); Из књи­жев­ног са­зве­жђа – есе­ји и кри­ти­ке (1998); Пла­во је бо­ја не­ба – пе­сме (1999); Јед­но­га да­на пре се­дам да­на – при­че за де­цу (2000); Бал­кон за ма­шта­ње – при­че и при­по­вет­ке (2002); Тра­га­ње за сми­слом – књи­жев­не кри­ти­ке (2004); Кљу­чар чуд­не ље­по­те – Јо­ван Ду­чић – књи­жев­но­и­сто­риј­ска сту­ди­ја (2008); При­че о ме­две­ди­ћи­ма – при­че за де­цу (2009); Јо­ван Ду­чић – Ра­ни ра­до­ви I (1886–1896) – при­ре­ђи­вач Љи­ља­на Лу­кић (2010).

 

Об­ја­ви­ла ро­ма­не: Је­ле­на Зла­то­но­со­вић (2011; друго из­да­ње 2013); Док­тор Ни­ко­ло (2015); Зви­је­зда па­да­ли­ца (2015); У тра­га­њу за оцем (2016); У не­бо за­гле­дан (2017); Пут у не­до­глед (2018); и Би­сер на дну мо­ра (2019). Сви  ро­ма­ни пред­ста­вља­ју де­ло­ве це­ли­не у ко­јој до­ми­ни­ра са­га о го­спо­ди Зла­то­но­со­ви­ћи­ма и ме­ди­ку­су Ни­ко­лу, али се мо­гу чи­та­ти и као за­себ­не књи­ге.

 

Љи­ља­на Лу­кић за­сту­пље­на је као аутор у збор­ни­ци­ма: Хор­хе Лу­ис Бор­хес – ра­до­ви са ме­ђу­на­род­ног књи­жев­но-на­уч­ног ску­па у Бе­о­гра­ду, 1996. го­ди­не, као и ви­ше мо­но­гра­фи­ја са про­свет­ном и кул­тур­ном те­ма­ти­ком (две мо­но­гра­фи­је Гим­на­зи­је „Фи­лип Ви­шњић“). По­себ­но се ан­га­жо­ва­ла а би­ла је и уред­ник мо­но­гра­фи­је На­род­на би­бли­о­те­ка „Фи­лип Ви­шњић“ у Би­је­љи­ни (1932–1985), об­ја­вље­не 1987. го­ди­не.

 

Са­ра­ђи­ва­ла је у локалном листу за књи­жев­ност и кул­ту­ру Бра­зде, и јед­но вре­ме уре­ђи­ва­ла тај лист; би­ла је са­рад­ник ча­со­пи­са Про­вин­ци­ја Ме­ђу­ре­пу­блич­ке за­јед­ни­це кул­ту­ре „Са­ва“. У Сем­бер­ским но­ви­на­ма, ли­сту гра­ђа­на Би­је­љи­не, об­ја­ви­ла је 50 ко­лум­ни књи­жев­не кри­ти­ке као и низ чла­на­ка са под­руч­ја про­све­те и кул­ту­ре. Ак­тив­ни је члан Град­ског од­бо­ра СПКД „Про­свје­та“ у Би­је­љи­ни и члан Ре­дак­ци­је (јед­но вре­ме и пред­сед­ник Са­ве­та) ча­со­пи­са за књи­жев­ност и кул­ту­ру Срп­ска ви­ла.

 

У го­ди­ни 2015. про­гла­ше­на је за јед­ну од три За­слу­жне же­не гра­да Би­је­љи­не. Члан је ло­кал­не Ре­дак­ци­је Ен­ци­кло­пе­ди­је Ре­пу­блике Срп­ске. Уче­ству­је у жи­ри­ју за до­де­лу На­гра­де Ме­ша Се­ли­мо­вић. Члан је Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је. До­бит­ник је ни­за на­гра­да и при­зна­ња. Жи­ви у Би­је­љи­ни.


Књиге: