Бранислав Илић


Бра­ни­слав Илић ро­ђен је 1957. го­ди­не на Па­ла­ма, у се­лу Дра­гу­ље. Гим­на­зи­ју и Фа­кул­тет по­ли­тич­ких на­у­ка за­вр­шио је у Са­ра­је­ву. Још од ра­них сту­дент­ских да­на по­чео је да ра­ди у ме­ди­ји­ма где је про­вео нај­ве­ћи део свог рад­ног ве­ка. Био је је­дан од осни­ва­ча и ду­го­го­ди­шњи ди­рек­тор но­вин­ске аген­ци­је СР­НА, ди­рек­тор Те­ле­ви­зи­је Ка­нал С и Ра­дио и те­ле­ви­зи­је Ис­точ­но Са­ра­је­во. Тре­нут­но по­но­во ра­ди у но­вин­ској аген­ци­ји СР­НА. Објавио књиге песама: Да сјећања не сагоре (2013), Искре (2015), Пут према изгреву сунца (2018). Живи на Палама.


Књиге: