Иванка Косанић


Иван­ка Ко­са­нић ро­ђе­на је у Бе­лој Па­лан­ци. Ди­пло­ми­ра­ла је на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду (гру­па Ју­го­сло­вен­ска књи­жев­ност са свет­ском).

 

По­сле не­ко­ли­ко го­ди­на ра­да у бе­ло­па­ла­нач­кој Гим­на­зи­ји, за­по­сли­ла се у у На­род­ним но­ви­на­ма у Ни­шу. Би­ла је но­ви­нар, ко­мен­та­тор, уред­ник и глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник овог днев­ног ли­ста. Ра­ди­ла је и као ду­го­го­ди­шњи уред­ник и аутор еми­си­је Кул­ту­ра  на ТВ 5 у Ни­шу.

 

Пи­ше про­зу и књи­жев­ну кри­ти­ку. Об­ја­вљи­ва­ла је у број­ним ча­со­пи­си­ма и ли­сто­ви­ма, а би­ла је и стал­ни са­рад­ник кул­тур­них под­ли­ста­ка Бор­бе и Днев­ни­ка.

 

Збир­ке при­ча: Же­на из цр­кве­ног дво­ри­шта (1996), На­пу­кло зво­но (2000), При­ча без глав­ног ју­на­ка (2001) и Сан­да­ле мо­је мај­ке (2014).

 

Ро­ма­ни: Остав­ка (2004), Мо­ја дра­га Је­ле­на (2007, дру­го из­да­ње 2011), Догађај кодСрпске круне“ (2015).

 

Књи­ге кри­ти­ка: Ду­же од да­на  (1998), Пред ма­ги­јом књи­ге (2004) и Тра­гом књи­жев­ног ли­ка  (2011). Об­ја­ви­ла је и пу­бли­ка­ци­ју Ниш у све­ту   свет у Ни­шу на срп­ском и ен­гле­ском је­зи­ку (1996) и књи­гу кул­ту­ро­ло­шких за­пи­са и есе­ја Кра­јем не­де­ље (2009).     

 

Ро­ман Остав­ка био је у нај­у­жем из­бо­ру за на­гра­ду Жен­ско пе­ро. Ро­ман Мо­ја дра­га Је­ле­на до­био је на­гра­ду Све­то­сав­ски пе­чат. При­че су јој пре­во­ђе­не на ита­ли­јан­ски, не­мач­ки и бу­гар­ски је­зик. За­сту­пље­на је у ви­ше ју­го­сло­вен­ских и срп­ских ан­то­ло­ги­ја.


Књиге: