Миливоје Мишо Рупић


Ми­ли­во­је Ми­шо Ру­пић ро­ђен је 1951. го­ди­не у Пље­вљи­ма, ода­кле га жи­вот­ни пут во­ди пр­во у Ка­ча­ре­во, за­тим у Вр­шац, Пан­че­во па у Бе­о­град, где са­да жи­ви.

 

По­ред ра­да у На­род­ној бан­ци Ср­би­је, ба­ви се пи­са­њем по­е­зи­је, про­зе и афо­ри­за­ма. Об­ја­вио је књи­гу по­е­зи­је “Кад врат­ни­це шкрип­ну” и збирку прича и песама „Неурамљене слике с пута“. По­е­зи­ју и афо­ри­зме об­ја­вљу­је у ча­со­пи­си­ма и но­вин­ским из­да­њи­ма. Члан је Клу­ба пи­са­ца Чу­ка­ри­ца. Бави се и фотографијом. Уче­сник је ви­ше груп­них из­ло­жби, а 2015. го­ди­не имао је и са­мо­стал­ну из­ло­жбу фо­то­гра­фи­ја „Ста­ре ква­ке“.


Књиге: