Миливоје Мишо Рупић


 

Ми­ли­во­је Ми­шо Ру­пић ро­ђен је 1951. го­ди­не у Пље­вљи­ма. Живео у Вршцу, Панчеву, Београду. Радни век провео у Народној банци Србије. Об­ја­вио је књи­гу по­е­зи­је Кад врат­ни­це шкрип­ну”, збирку прича и песама „Неурамљене слике с пута“ и књигу „Сачувано од заборава“. По­е­зи­ју и афо­ри­зме об­ја­вљу­је у ча­со­пи­си­ма и но­винама. Члан је Клу­ба пи­са­ца Чу­ка­ри­ца. Бави се фотографијом. Уче­сник је ви­ше груп­них из­ло­жби. Године 2015, имао је са­мо­стал­ну из­ло­жбу фо­то­гра­фи­ја „Ста­ре ква­ке“.


Књиге: