Тања С. Ивановић


Тања С. Ивановић ради у Срп­ској ака­де­ми­ји на­у­ка и умет­но­сти као би­бли­о­те­кар.

 

Об­ја­вље­ни ро­ма­ни: Вре­ме за ма­мин чај (2005, 2007), Укр­ште­ни­це упо­ла це­не (2007) и Ланац око ветроказа (2014).

 

Ње­не „крат­ке“ и „нај­кра­ће“ при­че на­ла­зе се у не­ко­ли­ци­ни збор­ни­ка. По­је­ди­не при­че об­ја­вље­не су у пе­ри­о­ди­ци: По­ља, Ко­ра­ци, Књи­жев­ни лист, Књи­жев­не но­ви­не, Квар­тал, Ства­ра­ње.


Књиге: