Богољуб Делић


Бо­го­љуб Де­лић ро­ђен је 1957. го­ди­не у По­тр­ку код Би­је­лог По­ља (Цр­на Го­ра). Основ­ну шко­лу по­ха­ђао је у По­тр­ку и Би­је­лом По­љу, а гим­на­зи­ју у Би­је­лом По­љу. За­вр­шио је На­став­нич­ки фа­кул­тет у Ник­ши­ћу.

 

По­е­зи­ју об­ја­вљи­вао у ли­сто­ви­ма и ча­со­пи­си­ма. Уче­ство­вао је и био на­гра­ђи­ван на број­ним ју­го­сло­вен­ским фе­сти­ва­ли­ма за по­е­зи­ју. Члан је Удру­же­ња пи­са­ца про­свет­них рад­ни­ка Ср­би­је. Та­ко­ђе, члан је Кра­љев­ског књи­жев­ног клу­ба „Ка­ра­ђор­ђе­вић“ и до­бит­ник По­ве­ље „Ка­ра­ђор­ђе­вић“ за по­е­зи­ју.

 

Об­ја­вио књи­ге:

Од свега остало, Пожега 1980;

Вилењак у вилином колу, Београд 1999;

Мирис зрелог жита, Београд 2012.

 

Жи­ви и ра­ди као про­свет­ни рад­ник у Ка­ти­ћи­ма код Ива­њи­це.


Књиге: