Бранко Бубало


Бран­ко Бу­ба­ло ро­ђен је 1960. го­ди­не у Ву­ко­ва­ру. Шко­ло­вао се у Бо­ро­ву, Мо­ста­ру, Ву­ко­ва­ру и За­гре­бу. До 1991. ра­дио у Ком­би­на­ту Бо­ро­во као еко­но­ми­ста, а за­тим у Срп­ском ин­фор­ма­тив­ном цен­тру у Ву­ко­ва­ру, као но­ви­нар и глав­ни уред­ник. Од 1998. жи­ви у Ка­на­ди.

 

Об­ја­вио ро­ма­не:

Оста­ти ов­де (Бе­о­град 1995);

Ће­ли­ја (Бе­о­град 1997. и 2005);

Осве­та (Бе­о­град 2007);

Душа у пепелу (Београд 2012).

 

Члан је Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је и Удру­же­ња књиж­ев­них ства­ра­ла­ца „Де­сан­ка Ма­ксимо­вић“ у То­рон­ту.


Књиге: