Тамара Ђедовић


Та­ма­ра Ђе­до­вић ро­ђе­на је у Мо­ста­ру 1940. го­ди­не. Основ­ну шко­лу по­ха­ђа­ла у Мо­ста­ру и Кар­лов­цу. Сред­њу шко­лу за­вр­ши­ла у Мо­ста­ру. На Ви­шој пе­да­го­шкој шко­ли у Са­ра­је­ву за­вр­ши­ла смер ли­ков­не умет­но­сти, а сту­ди­је књи­жев­но­сти ди­пло­ми­ра­ла на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

По­е­зи­ју об­ја­вљи­ва­ла у ли­сто­ви­ма и ча­со­пи­си­ма.

Ба­ви се и сли­кар­ством. Уче­ство­ва­ла на ви­ше сли­кар­ских ко­ло­ни­ја. По­себ­но се ба­ви­ла мод­ним ди­зај­ном.

Нај­ве­ћи део рад­ног ве­ка про­ве­ла је у Мо­ста­ру из ко­га је 1994. го­ди­не, због рат­них не­да­ћа, из­бе­гла у Бе­о­град.

Та­ма­ра је од­лу­чи­ла да се у 2011. го­ди­ни вра­ти у свој род­ни Мо­стар.


Књиге: