Маша Филиповић


Ма­ша Фи­ли­по­вић ро­ђе­на је 27. но­вем­бра 1982. го­ди­не у Бе­о­гра­ду.

За­вр­ши­ла је Ака­де­ми­ју умет­но­сти, од­сек дра­ма­тур­ги­ја 2005. го­ди­не.

Ра­ди­ла као са­рад­ник на сце­на­ри­ју се­ри­је „Гор­ки пло­до­ви“ и као сце­на­ри­ста се­ри­је „За­бо­ра­вље­ни умо­ви Ср­би­је“ у про­дук­ци­ји Ра­дио-те­ле­ви­зи­је Ср­би­је.

Об­ја­ви­ла ко­мад За­др­жи ку­сур у еди­ци­ји Са­вре­ме­на срп­ска дра­ма (Београд, 2007).

Пи­са­ла је по­зо­ри­шне кри­ти­ке за не­дељ­не но­ви­не.

Њен ко­мад „2x2=2“ на ре­дов­ном је ре­пер­то­а­ру Те­а­тра Пулс.

Ба­ви се пи­са­њем по­зо­ри­шних ко­ма­да, филм­ских и те­ле­ви­зиј­ских сце­на­ри­ја, по­е­зи­је и про­зе.

У ста­ту­су са­мо­стал­ног умет­ни­ка, жи­ви и ра­ди у Бе­о­гра­ду.


Књиге: