Весна Д. Жупан


Ве­сна Жу­пан је ро­ђе­на 10. апри­ла 1966. го­ди­не у Бе­о­гра­ду где се и шко­ло­ва­ла. За­вр­ши­ла је сту­ди­је на Уни­вер­зи­те­ту у Бе­о­гра­ду сте­кав­ши ди­пло­му ма­ги­стра еко­ном­ских на­у­ка 1994. го­ди­не. Го­во­ри ен­гле­ски, фран­цу­ски и шпан­ски је­зик.

 

Кра­јем 1994. сте­кла је The Cer­ti­fi­ca­te of Pro­fi­ci­ency in En­glish Уни­вер­зи­те­та у Кем­бри­џу (Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја). Три го­ди­не ка­сни­је сти­че Le Di­plô­me Ap­pro­fon­di de Lan­gue Fran­ça­i­se Фран­цу­ског ми­ни­стар­ства на­ци­о­нал­ног обра­зо­ва­ња. За­вр­ши­ла је курс по­слов­ног шпан­ског је­зи­ка (Ин­сти­тут Сер­ван­тес у Бе­о­гра­ду) 2007. го­ди­не.

 

Ве­сна Жу­пан ра­ди као ака­дем­ски би­бли­о­те­кар од 1992. го­ди­не. По­ста­ла је ин­фор­ма­тор-са­вет­ник 2004. го­ди­не. Пу­бли­ку­је углав­ном на срп­ском и ен­глеском је­зи­ку. Аутор је број­них струч­них ра­до­ва у до­ме­ну би­бли­о­теч­ко-ин­фор­ма­ци­о­не де­лат­ности, мар­ке­тин­га и ме­ђу­на­род­не еко­но­ми­је.

 

Осим то­га, би­ла је уче­сник окру­глих сто­ло­ва, кон­фе­рен­ци­ја и кон­гре­са у Ср­би­ји и ино­стран­ству. Би­ла је сти­пен­ди­ста До­ма кул­ту­ра све­та у Па­ри­зу 1999. го­ди­не. Ње­на књи­га Мар­ке­тинг у би­бли­о­те­ка­ма (Бе­о­град 2001), до­би­ла је на­гра­ду „Сто­јан Но­ва­ко­вић” Би­бли­о­те­кар­ског дру­штва Ср­би­је. На Еко­ном­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду 2009. го­ди­не, иза­бра­на је за са­рад­ни­ка На­уч­ног дру­штва еко­но­ми­ста.


Књиге: